Nawigacja

Profil Szkoły Historia Dyrekcja Szkoły STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W TRAWNIKACH Zasady rekrutacji do Szkoły Policealnej dla Dorosłych Linki do stron związanych z edukacją PROFILE KSZTAŁCENIA O SZKOLE W SKRÓCIE Wykaz programów nauczania i podręczników Zasady rekrutacji do szkół Zespołu Szkół w Trawnikach DOKUMENTY SZKOLNE

O szkole

Profil Szkoły

Profil Szkoły


Obecny stan Zespołu Szkół przedstawia się następująco:

    *4-letnie Technikum, kształcące w zawodach: technik górnictwa podziemnego i technik górnictwa odkrywkowego

    * 3-letnie Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim i informatyką

    * 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w oddziałach wielozawodowych w zawodach: piekarz, kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, murarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, cukiernik i innych

    * 2-letnia Szkoła Policealna dla Dorosłych kształcąca w zawodzie: technik administracji, florysta - 1 rok, zaoczna

    * ODiDZ - Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego (nauczający teoretycznych przedmiotów      zawodowych na miesięcznych kursach w ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

    * 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum lub szkoły zawodowej, zaoczne  

    - Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach kształconych w szkole.


Charakterystyka kierunków kształcenia
 

TECHNIKUM

Zawody o kodach:

311701 – technik górnictwa odkrywkowego

kwalifikacje: K1 – eksploatacja złóż metodą odkrywkową, K2 – organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową

Absolwent przygotowany będzie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót związanych z odwadnianiem górotworu i zwałowisk;

2) wykonywania robót związanych z udostępnianiem i urabianiem złoża;

3) wykonywania robót związanych z transportem nakładu i kopaliny;

4) wykonywania robót związanych z rekultywacją terenów pogórniczych;

5) organizowania i prowadzenia robót w górnictwie odkrywkowym;

6) rozpoznawania zagrożeń naturalnych i zapobiegania im.

311703 – technik górnictwa podziemnego

kwalifikacje: K1 – eksploatacja złóż podziemnych, K2 – organizacja i prowadzenie złóż podziemnych.

Absolwent przygotowany będzie do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót związanych z drążeniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych;

2) wykonywania robót związanych z wydobywaniem złóż;

3) wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych;

4) organizowania i prowadzenia robót górniczych;

5) rozpoznawania zagrożeń naturalnych i zapobiegania im.

Nauka trwa 4 lata. Nauka kończy się uzyskaniem średniego wykształcenia. Uczniowie zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.  Absolwenci zdają egzamin maturalny. Prktyczna nauka zawodu w zakłądach pracy.

 

Liceum Ogólnokształcące

Nauka trwa 3 lata. Uczniowie uczą się w profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim i językiem rosyjskim. Nauka kończy się uzyskaniem średniego wykształcenia. Absolwenci zdobędą podstawy do dalszej nauki na studiach zawodowych i magisterskich na uczelniach całego kraju po zdaniu egzaminu maturalnego bądź w szkołach policealnych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa wielozawodowa

Nauka trwa 3 lata. Szkoła kształci w zawodach: kucharz, fryzjer, piekarz, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik, krawiec, stolarz i inne według potrzeb młodzieży i możliwości organizacyjnych szkoły. Praktyka zawodowa odbywa się w różnych zakładach pracy. Absolwenci będą mogli podjąć pracę na własny rachunek lub w zakładach pracy jako wykwalifikowani pracownicy albo kontynuować naukę w liceach uzupełniających i technikach i zdobyć średnie wykształcenie oraz zdać egzamin maturalny.


Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nauka trwa 3 lata. Słuchacze uczą się w profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim i językiem polskim, geografią. Nauka kończy się uzyskaniem średniego wykształcenia. Absolwenci zdobędą podstawy do dalszej nauki na studiach zawodowych i magisterskich na uczelniach całego kraju po zdaniu egzaminu maturalnego bądź w szkołach policealnych.


Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie: technik administracji

 

Nauka trwa 2 lata. Dwukrotna praktyka zawodowa w cyklu kształcenia. Uczniowie uzyskują dyplom technika administracji. Przedmioty zawodowe dają możliwość nabycia umiejętności wykorzystywanych w przedsiębiorstwach państwowych i samorządowych, dają możliwość podjęcia pracy na stanowiskach administracyjnych: w urzędach administracji np. Urzędzie Gminy, Starostwie Powiatowym, w biurach i sekretariatach wszystkich przedsiębiorstw prywatnych i państwowych. Absolwenci zainteresowani pogłębianiem wiedzy zdobędą podstawy do dalszej nauki na studiach zawodowych i magisterskich na różnych uczelniach w kraju.

 

Szkoła Policealna dla Dorosłych w zawodzie: florysta

Nauka trwa jeden rok. Słuchacze uzyskują dyplom florysty. Przedmioty zawodowe dają możliwość nabycia umiejętności wykorzystywanych w firmach zajmujących się m.in. dekoracjami wnętrz. Kierunek przygotowuje do pracy w
kwiaciarniach, firmach florystycznych oraz firmach zajmujących się dekoracją wnętrz. Absolwenci będą mogli podjąć pracę bądź kontynuować naukę na studiach wyższych na różnych uczelniach kraju.

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

 

Szkoła prowadzi kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej. Kwalifikacja: M.11. - Eksploatacja złóż podziemnych. Nauka trwa 4 semestry, kończy się egzaminem z kwalifikacji. Kurs przygotowuje do wykonywania zawodu górnik eksploatacji podziemnej.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół
    Zespół Szkół
    Trawniki 264
    21-044 Trawniki
  • (081) 58 56 037, Fax (081) 5856037

Galeria zdjęć